تبدیل یکی از اتصالات پرمصرف است که به منظور تغییر سایز لوله انشعابی در اتصالات از آن استفاده می‌شود. به طور کلی، تبدیل یک ارتباط نامساوی بر سر راه لوله‌های متصل به یکدیگر ایجاد می‎کند. این اتصال برای تغییر جریان هیدرولیکی سیال و همچنین برای اتصال دو لوله ی مشابه با قطر های متفاوت کاربرد دارد. طول تبدیل معمولا برابر با میانگین قطر لوله ی بزرگ و کوچک است. نحوه ی اتصال تبدیل با لوله از طریق جوش می باشد.
تبدیل‌ها به دو دسته تبدیل جوشی هم مرکز (Concentric reducer) و تبدیل جوشی غیر هم مرکز (Eccentric reducer) تقسیم و تولید می‌گردند. در تبدیل هم مرکز، محور مرکزی یک سر اتصال منطبق با محور مرکزی طرف دیگر است و قطعه دارای تقارن حول محور طولی می باشد. در اکثر مواقع از تبدیل های هم مرکز استفاده می شود به جز در مواردی که دو لوله غیر هم سطح باشند

منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید